Clark, Christine, Bradford University, United Kingdom